NABÓR WSTRZYMANY W DNIU 23.02.2022

Szanowni Państwo


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 01.02.2022 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wyłącznie w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY I OCHRONA PRZED HAŁASEM i/lub pożyczek na zachowanie płynności finansowej w pozostałych dziedzinach wynosi 10 000 000,00 zł.Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie pożyczkowe, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są w „Harmonogramie do naboru” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” – odnośniki do dokumentów podane pod niniejszym ogłoszeniem.

Typy zadań, warunki finansowe pożyczek na zachowanie płynności finansowej określa § 8 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

 2. Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

 3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta

 4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30


Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza (elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym dostarczona jego papierowa wersja. Wersja papierowa winna być dostarczona w terminie do 30 dni od złożenia wersji elektronicznej. W przypadku przekroczenia ww. terminu wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać do biura funduszu wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną (ciąg znaków w górnej części formularza wniosku generowany po kliknięciu „sprawdź”) umieszczoną na każdej stronie dokumentu.

Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)

  lub

 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej lub z przekroczeniem 30-dniowego terminu pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą ocenione negatywnie,
a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

 
Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.

Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:

 1. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 2. Harmonogram do naboru dla dziedziny OCHRONA ATMOSFERY I OCHRONA PRZED HAŁASEM

 3. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 4. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w KielcachKatalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach

 5. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie)
- Oryginał ogłoszenia