Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki wynosi  40 000 000,00 zł, terminy poszczególnych naborów w ramach priorytetów dziedzinowych zostały wyszczególnione w załączonym Harmonogramie do naboru.

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowejorazKatalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach stanowiących załącznik do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.

Nadmieniamy, iż w 2020 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP, za wyjątkiem dofinansowania kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy.

W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

W portalu beneficjenta znajdą państwo niezbędne informacje dotyczące:

 1. ogłoszeń i aktualności,
 2. oferty Funduszu (zamieszczone wnioski o dofinansowanie),
 3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
 4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
 5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,
 6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie);

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy wypełniony aktywny wzorzec PDF wysłać do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a następnie wydrukować i dostarczyć podpisany dokument do biura Funduszu. Zamiast wersji papierowej można również przesłać wniosek w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone formularze (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Do wniosku o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF)
  i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
  lub
 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji. 

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Harmonogram do naboru dla dziedziny:

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.