13 umowa o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ - Gminia Bodzechów Drukuj Email
wtorek, 26 sierpnia 2014 11:30

LOGOTYP FS2

13 umowa o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach PO IiŚ podpisana.
Umowa o dofinansowanie projektu pn.
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III w Gminie Bodzechów

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, podpisana została 25 sierpnia 2014 r. w Kielcach.

 

Beneficjentem jest Gmina Bodzechów a Instytucją Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Jest to kolejny projekt z województwa świętokrzyskiego, wyłoniony w procedurze konkursowej, który otrzymał bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wyniesie 729 083,70 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 1 055 027,00 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych – 857 745,53 zł. Beneficjent planuje zakończyć realizację projektu do końca października 2015 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów. Opracowane zostaną m.in. Studium Wykonalności, projekt budowlany i wykonawczy, ocena oddziaływania na środowisko. Opracowanie dokumentacji umożliwi Beneficjentowi ubieganie się o dofinansowanie na wykonanie robót budowlanych ze środków Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 oraz włączenie w przyszłości do sieci kanalizacji sanitarnej równoważnej liczby mieszkańców wynoszącej około 4 096 RLM.

Akt umowy o dofinansowanie projektu podpisali:
przedstawiciele Beneficjenta – Pan Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Beaty Gardynik
i
przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Pałys – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach oraz Pan Andrzej Zoch – Zastępca Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach