PLIKI DO POBRANIA Drukuj Email
piątek, 05 czerwca 2009 11:34

- Skan stanowiska IZ POIiS w zakresie zmian umów w sprawie zamówień publicznych (art. 144 ustawy Pzp) pdf male.

- Skan pisma MRR [118kb] wraz z interpretacją zasad kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ [500kb]

- Zalecenia MRR:

- Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dla Instytucji Pośredniczących i Wdrażających w sprawie stosowania zabezpieczeń należytego wykonania przez Beneficjentów obowiązków wynikajacych z umów o dofinansowanie projektu (Wersja III z dnia 20 października 2009 r.)  [351 kB]

- Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ   [532 kB]

- Aktualna wersja Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ   [532 kB]

     *Załącznik nr 1a Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego - projekty infrastrukturalne 

     * Załącznik nr 1b Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego - projekty produkcyjne 

     * Załącznik nr 1b Wzór decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu 

 

- Przykładowa ścieżka postępowania w kwestii ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami  komunalnymi lub gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego  [45 kB]

- 19 października 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zatwierdził:

"Podręcznik Wdrażania - Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko."   [864kB]

- Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

- Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

- Zakres studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I - Gospodarka wodno-ściekowa  [43 kB]

- Zakres studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi [56 kB]

- Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych  [127 kB]

- Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  [876  kB]

- Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - Weryfikacja Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko  [732 kB]

- Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - scoping  [877 kB]

- Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - screening  [807 kB]

- Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego regulujące "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE."   [204 kB]

- Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności  [319 kB]

- Przewodnik po analizie kosztów i korzyści [1.82 MB]

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2016 21:27