INFORMACJA I PROMOCJA Drukuj Email

 

Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich


Instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce oraz beneficjenci środków unijnych prowadzą szereg różnorodnych działań informacyjnych i promocyjnych poświęconych poszczególnym funduszom, programom i projektom.

 

 

Obowiązki beneficjentów

 

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych ciąży także na beneficjentach unijnej pomocy. Jeśli więc określony podmiot jest beneficjentem Funduszy Europejskich i realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności, ważne jest, aby wiedział, że każdy beneficjent ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

 

Obowiązki i zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały określone w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz aktach prawnych i regulacjach krajowych:

 

akty prawne Unii Europejskiej:
- art. 69 rozporządzania Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- art. 2-10 rozporządzenia wykonawczego - Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

 

akty prawne i regulacje krajowe:
- art. 29 i 30 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,
- Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
- plany komunikacji programów operacyjnych.

 

Poniżej znajdą Państwo przydatne dokumenty w zakresie informacji i promocji:

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (dokument zatwierdzony 16 stycznia 2012r.),  

 

 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (wersja 3.0 z 3 czerwca 2014 r.),

 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, 

Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013 (wersja 2.0 z 16 kwietnia 2012r. oraz autokorekta IZ POIiŚ, rozdział 6.1.5 z 25 lipca 2012r.)   

    • Załącznik nr 1 do Zasad promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

 

PORADNIK JAK PISAĆ O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

Logotypy POIiŚ do pobrania:

 

Poprawiony: czwartek, 04 grudnia 2014 16:47