INFORMACJE PODSTAWOWE Drukuj Email
wtorek, 02 czerwca 2009 08:51

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Na jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie blisko 5 mld euro.W ramach programu planuje się realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.  

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu Osi Priorytetowych tego Programu:

 

W dniu 25 czerwca 2007 r. w Lublinie zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych: I - Gospodarka wodno-ściekowa i II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Ministrem Środowiska, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Porozumienie to określa prawa i obowiązki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.