Księgowość w projektach inwestycyjnych Email
środa, 21 marca 2012 13:55

 

W dniach 27-28 czerwca 2011 r. w Hotelu Ameliówka koło Kielce odbyło się szkolenie pt.: "Księgowość w projektach inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Szkolenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Instytucję Wdrażającą POIiŚ (Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi). W szkoleniu wzięło udział 47 osób – przedstawiciele beneficjentów i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy WFOŚiGW w Kielcach. Przedmiotową tematykę zaprezentowała Pani Maria Lech – biegły rewident, prowadzi audyt projektów finansowanych z funduszy europejskich, oraz szkolenia z zakresu rachunkowości i audytu projektów finansowanych z funduszy unijnych.
Szkolenie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Program szkolenia obejmował m.in.:
1)      Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności.
2)      Politykę (zasady) rachunkowości.
3)      Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki, zasady ich sporządzania i opisywania.
4)      Zasady opodatkowania środków unijnych podatkiem (PIT, CIT, VAT).
5)      Wyodrębnioną ewidencja księgowa środków unijnych na potrzeby sprawozdawcze jednostki (rozwiązania praktyczne).