W związku z podpisaniem umowy udostepnienia środków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach ogłasza od dnia 26.05.2020 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.”

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie jak również wysokość środków możliwych do pozyskania z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie określone są na liście zaakceptowanej przez Ministra Klimatu stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.
 
Wnioski od Ochotniczych Straży Pożarnych wymienionych w ww. liście przyjmowane będą do 12.06.2020 roku.

Nadmieniamy, iż w 2020 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta) i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie.
Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki.
Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy wypełniony aktywny wzorzec PDF (dla dziedziny Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi) wysłać do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta a następnie wydrukować i dostarczyć podpisany dokument do biura Funduszu. Zamiast wersji papierowej można również przesłać wniosek w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone formularze (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Do wniosku o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
a)    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF)i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
lub
b)    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.  

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ).
W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.