z email

Informacja o możliwości przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego

W dniu 16 kwietnia 2024 r. została zawarta

Umowa o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0007/24
Projektu „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie świętokrzyskim”
w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
pomiędzy
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (Instytucją Wdrażającą)  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (Beneficjentem).                       
    
Informujemy, że – zgodnie z paragrafem 4 ust. 19 Umowy - udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne, które pozwala na przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.  Podajemy link do strony dedykowanej ww. mechanizmowi:
Na wskazanej stronie zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy oraz adresy mailowe, pod które należy wysyłać zgłoszenia.  
     
Informujemy również, że – zgodnie z paragrafem 4 ust. 20 Umowy – WFOŚiGW w Kielcach zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem Grantowym, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
Mechanizm ten umożliwia zgłoszenie nieprawidłowości w sposób zapewniający  anonimowość.
Zwracamy uwagę, że dokładny opis nieprawidłowości pozwoli na właściwe zbadanie i wyjaśnienie sprawy.