FENIKS RP UE RGB 1pop

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich - z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uzyskał dotację z Unii Europejskiej na Projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie świętokrzyskim” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu  Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Umowa o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0007/24 Projektu „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie świętokrzyskim” w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu  Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 została zawarta w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

Na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach formuły projektu grantowego, zgodnie z art. 41 ustawy wdrożeniowej z dnia 28.04.2022 r.,  realizowany będzie ogólnopolski program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: Program lub PPCP). Celem PPCP jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dalej: bmj). Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE.
Zakres projektu grantowego obejmuje:

- działania inwestycyjne, określone w Programie „Czyste powietrze” i realizowane przez grantobiorców na warunkach określonych w tym Programie
- działania nieinwestycyjne: działania edukacyjne i informacyjno - promocyjne oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem Projektem grantowym.

Odbiorcami projektu są osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który ma charakter ogólnokrajowy dzięki realizacji na terenie wszystkich województw w Polsce.

Program dostępny jest dla wszystkich osób fizycznych, które spełniają wymagania Programu. Projekt stanowi wkład w realizację flagowego Programu o charakterze ogólnokrajowym oraz pozwoli na jego wdrażanie w województwie świętokrzyskim.
Realizacja projektu grantowego przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej: wartość bazowa wskaźnika - 0 MWh/rok; wartość docelowa wskaźnika  - 82 380,00 MWh/rok
 2. Szacowana emisja gazów cieplarnianych: wartość bazowa wskaźnika - 42 510,00 ton ekwiwalentu CO2/rok; wartość docelowa wskaźnika - 5 990,00 ton ekwiwalentu CO2/rok
 3. Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych  z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:  wartość bazowa wskaźnika – 3 480,00 ton ekwiwalentu CO2/rok; wartość docelowa wskaźnika - 680,00 ton ekwiwalentu CO2/rok
 4. Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych: wartość bazowa wskaźnika – 156 510,00 MWh/rok; wartość docelowa wskaźnika – 44.730,00 MWh/rok
 5. Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej: wartość bazowa wskaźnika – 0 użytkowników; wartość docelowa wskaźnika - 9 użytkowników.                                                                      

  W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie min. próg oszczędności energii pierwotnej wynoszący 30% na poziomie projektu i całego PPCP. Audyty energetyczne są kwalifikowalne,   ale nieobligatoryjne – wykorzystane zostanie uproszczone narzędzie do wyliczania oszczędności energii.

  Wartość projektu – 438.000.000,00 zł
  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich – 438.000.000,00 zł