"CIEPŁE MIESZKANIE" - DOKUMENTY PROGRAMOWE

 1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji,
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie dla gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"
 3. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność dla gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"
 4. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
 5. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
  - Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu,
 6. Makieta wniosku o dofinansowanie (dla gminy) w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (UWAGA: edytowalne formularze wniosków dostępne po zalogowaniu w Generatorze Wniosków. Kliknij tutaj)
 7. Metodyka szacowania efektu ekologicznego,
 8. Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami (zawieraną miedzy wfośigw i gminą):

   - Załącznik nr 2 – Wytyczne dla Gmin
   - Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
   - załącznik nr 4 -  Makieta wniosku o płatność (dla gminy) w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, (UWAGA: edytowalne formularze wniosków dostępne po zalogowaniu w Generatorze Wniosków. Kliknij tutaj)

   - Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna – dla pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w związku z realizacją Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
   - Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników
   -  Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego

 9.  Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami:
   - Załącznik nr 1. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


  WERSJE EDYTOWALNE DOKUMENTÓW