z email

Informacja o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta (WFOŚiGW w Kielcach) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą praw podstawowych (KPP).  

W dniu 16 kwietnia 2024 r. została zawarta
Umowa o dofinansowanie nr FENX.01.01-IW.01-0007/24
Projektu „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie świętokrzyskim”
w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
pomiędzy
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie (Instytucją Wdrażającą)  a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (Beneficjentem).
                       
Informujemy, że - zgodnie z paragrafem 4 ust. 21 Umowyistnieją możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Pośredniczącej (IP) lub Instytucji Wdrażającej (IW) podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta (WFOŚiGW w Kielcach) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą praw podstawowych (KPP).
 
Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu Grantowego z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy  i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej ePUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  (nazwa Instytucji Zarządzającej) lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska (nazwa Instytucji Pośredniczącej) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nazwa Instytucji Wdrażającej),
  3. formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl
  4. mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.