Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zwiększył kwotę zakończonego w dniu 15.04.2021 roku naboru z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Wnioski złożone zgodnie z warunkami naboru w dniach od 19.03.2021r. do 15.04.2021r., które znajdowały się na liście rezerwowej do dofinansowania, będą rozpatrywane normalnym trybem.

Aktualizacja kwoty naboru:

Kwota naboru: 580 000,00 zł,

na zadania inwestycyjne: 100 000,00 zł

na zadania bieżące: 480 000,00 zł.

_________________________________________________________________________________________

Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 18.03.2021 roku wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wnioski złożone po dniu 18.03.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania.

Wnioski będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia środków finansowych lub zwiększenia kwoty naboru.

_________________________________________________________________________________________

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2021 rok z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA dla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na 2021 rok z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA dla zadań zgodnych  z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Forma dofinansowania: DOTACJA.

Termin przyjmowania wniosków: od 15.02.2021r. do 15.04.2021r.

Kwota naboru: 500 000,00 zł w tym:

 • na zadania inwestycyjne 100 000,00 zł
 • na zadania bieżące 400 000,00 zł.

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”. Dokumenty regulujące udzielanie pomocy finansowej dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach www.wfos.com.pl.

Nadmieniamy, iż w 2021 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski, które spełniają następujące warunki:

 • są wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP,
 • których elektroniczne wersje zostały wydrukowane, podpisane i dostarczone do siedziby Wojewódzkiego Funduszu.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
 2. Pobrać i wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
 3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,
 4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną) lub
 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku1, która winna być nie dłuższa niż 30 dni od daty złożenia pierwszej formy wniosku i nie może przekroczyć daty zakończenia naboru). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Informujemy również, iż:

 • termin zakończenia naboru może ulec zmianie,
 • nabór wniosków może zostać wstrzymany,
 • alokacja środków może ulec zmianie,

o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.


1 np. w przypadku gdy w dniu 20-03-2021 r. zarejestrowana zostanie wersja aktywnego PDF a wniosek w podpisanej wersji papierowej wpłynie 25-03-2021 r. to za datę wpływu uznaje się datę późniejszą to jest 25-03-2021 r.