Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków dla zadań dotyczących usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z I stopniem pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 162, poz 1089). Zadanie realizowane jest w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z umową między NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Kielcach." 1. Beneficjenci programu: GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.
 2. Kwota przeznaczona na nabór w 2022 roku: 2 547 988,00 zł na cele bieżące, z czego:
  • 1 273 994,00 zł ze środków WFOŚiGW w Kielcach,
  • 1 273 994,00 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
 3. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.
 4. Termin przyjmowania wniosków:

  Od dnia 14.02.2022r. do dnia 25.02.2022 r.

  Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.

  Dofinansowane zostaną wnioski tylko z I stopniem pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.

  W przypadku wyczerpania puli środków wymienionych w pkt. 2, nabór może zostać zamknięty.

  Wnioski, które nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie puli środków zostaną rozpatrzone negatywnie.