Nabór wstrzymany z dniem 29.09.2022r. od godz. 13:00


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza od dnia 27.09.2022 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wyłącznie w dziedzinach:
 
1.    OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI,  
2.    OCHRONA ATMOSFERY I OCHRONA PRZED HAŁASEM
 
wynosi 10 000 000,00 zł.
 
Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie pożyczkowe, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są w „Harmonogramie do naboru” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” – odnośniki do dokumentów podane są pod niniejszym ogłoszeniem.
 
 
Typy zadań, warunki finansowe określa § 8 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.
Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.
 
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  2. Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.
  4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza (elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym dostarczona jego papierowa wersja. Wersja papierowa winna być dostarczona w terminie do 30 dni od złożenia wersji elektronicznej. W przypadku przekroczenia ww. terminu wniosek rozpatrzony zostanie negatywnie.
Zamiast wersji papierowej można również przesłać do biura funduszu wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną (ciąg znaków w górnej części formularza wniosku generowany po kliknięciu „sprawdź”) umieszczoną na każdej stronie dokumentu.
........................

- ORYGINAŁ OGŁOSZENIA (PEŁNE)

Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:

1.    Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

2.    Harmonogram do naboru dla 2 dziedzin

3.    „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”

4.    Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”

5.    Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie)