konkursWFOŚiGW w Kielcach ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą:

"Przesłanie klimatyczne"

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z terenu województwa świętokrzyskiego.
Do konkursu przystępują całe klasy.
Każda szkoła zgłasza do konkursu jedną wybraną klasę, pracującą pod opieką nauczyciela-opiekuna.


Cel ogólny i przedmiot konkursu:

Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w zakresie zachodzących zmian klimatycznych.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez klasę Przesłania klimatycznego zawierającego punkt widzenia uczniów na zachodzące zmiany klimatyczne oraz postulaty, proponowane działania naprawcze oraz oczekiwane działania władz w zakresie poprawy stanu środowiska.


Forma przesłania dowolna (np. prezentacja multimedialna, film, plakat,komiks, przedstawienie teatralne - scenariusz itp.).

Długość prezentacji przesłania ok. 15 minut.
 
Termin nadsyłania prac do Funduszu: do 25.09.2019