Ogłoszono dwa nabory wniosków na projekty w ramach działania 2.4 FEnIKS "Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" dot. edukacji w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

Feniks 2.4
Dofinansowanie może zostać przyznane projektom ukierunkowanym na edukację obywateli, zwiększanie świadomości nt. zmian klimatu, adaptacji do nich, czy nt. zasobów wodnych, jak też w zakresie lepszego dostępu do wiedzy i danych. Wspierane będą też kompleksowe projekty łączące działania edukacyjno-informacyjne z działaniami adaptacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.


Na stronie MKiŚ można dowiedzieć się więcej o podtypach projektów oraz na jakie działania może zostać przyznane wsparcie:

https://www.gov.pl/web/klimat/trwa-nabor-w-dzialaniu-24-feniks-adaptacja-do-zmian-klimatu-zapobieganie-kleskom-i-katastrofom2


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-adaptacja-do-zmian-klimatu-zapobieganie-kleskom-i-katastrofom-projekty-edukacyjne-w-szkolach/


Nabory wniosków o dofinasowanie trwają do 7 czerwca 2024 r.

 
Ogłoszenie o naborze dostępne jest w witrynie NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00324

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

-jednostki naukowe i naukowo badawcze,

-pozarządowe organizacje ekologiczne,

-partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych


https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00424

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

-jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

-szkoły publiczne i inne placówki systemu oświaty,

-pozarządowe organizacje ekologiczne,

-partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych