FENIKS RP UE PDE RGB

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poszerzają ofertę wsparcia dla prosumentów. 17 czerwca 2024 r. ruszył nabór w nowym programie „Moja Elektrownia Wiatrowa”, z którego osoby indywidualne będą mogły uzyskać do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

 

 • Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania alokacji środków).
 • W pierwszym naborze przewidziano pulę 50 mln zł.
 • Budżet programu przewidzianego na lata 2024-29 wynosi 400 mln zł.
 • Refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od 30.06.2023 r.

Cel programu

Celem programu jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze mikroelektrowni wiatrowych. Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej) oraz przyczyni się do propagowania odnawialnych źródeł energii.

Zakres wsparcia

 1. Zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla mikroinstalacji z pkt. 1.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji, w ramach I naboru, należy składać w trybie ciągłym, w okresie 17.06.2024 – 16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków w wysokości 50 000 000 zł.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków. Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email.

Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie programu

Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 000 000 zł

Budżet na realizację celu programu, w ramach I naboru, wynosi do 50 000 000 zł

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym

Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej - akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

 • rozpoczęcie inwestycji - rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej (data na zaświadczeniu OSD) albo data montażu urządzenia wskazanego w ust. 6 pkt 3 ppkt. b) (data instalacji wynikająca z protokołu odbioru prac) w zależności, która data jest wcześniejsza
  oraz
 • zakończenie inwestycji - rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą albo uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie oraz dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone w Załączniku nr 1 do programu.

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:

 1. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową (jest stroną tej umowy, a nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;
  lub
 2. wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.

Kontakt w sprawie programu

mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków, regulamin naboru i treść Programu dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/moja-elektrownia-wiatrowa-nabor-wnioskow