W dniu 25 marca 2019 r. doradca energetyczny przeprowadził w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach EKOlekcję dotyczącą tematyki zanieczyszczenia powietrza. Lekcja edukacyjna była adresowana do uczniów I klasy szkoły podstawowej –22 uczniów w obecności nauczyciela.

Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: źródła i przyczyny powstawania niskiej emisji oraz jej wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, omówiono zjawisko smogu na przykładzie tego, który miał miejsce w Kielcach. Przedstawiono ponadto przykładowe  działania ograniczające niską emisję oraz omówiono jak należy się zachować w przypadku, gdy stan powietrza jest złej jakości. Lekcje oprócz prezentacji miały również charakter rozmowy/wymiany informacji, w której dzieci aktywnie uczestniczyły.