Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniach 26-27 lutego 2020 roku uczestniczył jako wystawca w XXIII Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki, XVIII Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia odbywających się w Targach Kielce. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób zainteresowanych możliwościami dofinansowania różnorodnych zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Jednocześnie w dniu 26.02.2020 r. również w ramach w/w Targów, Fundusz był organizatorem konferencji pod nazwą „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”. Przewodnim tematem konferencji były działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, oparte na potencjale budownictwa systemowego oraz istniejące i spodziewane rozwiązania prawne umożliwiające sprawne i skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie działań w ramach rządowego Programu STOP SMOG w celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza.

Konferencję otworzył Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ryszard Gliwiński  – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz parlamentarzyści Anna Krupka, Agata Wojtyszek, Bartłomiej Dorywalski i Krzysztof Marek Słoń. Podkreślono konieczność zintensyfikowania działań w celu przywrócenia dobrej jakości powietrza, a także rolę doradców energetycznych dla osiągnięcia zakładanych celów.

Andrzej Wiktorowicz - Doradca Energetyczny NFOŚiGW w Warszawie przedstawił aktualne działania w Projekcie Doradztwa Energetycznego oraz informację o źródła finansowania inwestycji  w zakresie ochrony powietrza ze środków NFOŚiGW oraz PO IiŚ. Informację o postępie prac przy opracowaniu Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego oraz uchwały antysmogowej przedstawiła Magdalena Pokora - Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Problemy eksploatacji i zakres prac remontowych i modernizacyjnych budownictwa mieszkaniowego systemowego przybliżył w swojej prezentacji prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski z Politechniki Świętokrzyskiej. dr inż. Ewa Zender-Świercz, również z Politechniki Świętokrzyskiej, przedstawiła prezentację o skutecznej wentylacji, jako warunku pożądanej jakości powietrza i dobrego samopoczucia mieszkańców – o zagrożeniach dla zdrowia, „syndromie chorego budynku”, popełnianych błędach w projektowaniu i eksploatacji, z szeroką gamą przykładów. Rządowy Program Stop Smog, w tym warunki udziału i realizacji programu przedstawił Marcin Jaczewski z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkie prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy.

Na konferencji wręczone zostały również nagrody w I edycji konkursu „Ekolaur Świętokrzyski”. Nagrody Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Edycja 2020r. promujące najbardziej proekologiczne postawy mieszkańców, instytucji i firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego przyznane zostały w trzech kategoriach:

  • Innowacyjne podejście do ochrony powietrza – dla Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej INWEX Sp. z o.o.,
  • Proekologiczna instytucja/firma – dla Gminy Pawłów,
  • Strażnik czystego powietrza – dla Pani Anny Trojanowskiej.
Zwycięzcy w każdej z kategorii odebrali od Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach nagrody finansowe oraz dyplomu i okolicznościowe statuetki.

Konferencja oraz stoisko realizowane były w ramach obowiązków wynikających z „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Prezentacje do pobrania:
  1. Projekt Doradztwa Energetycznego,  2. Źródła finansowania inwestycji NFOŚiGW
  3. Postęp prac przy projekcie POP dla woj. świętokrzyskiego i uchwały antysmogowej
  4. Problemy budownictwa systemowego
  5. Skuteczna wentylacja
  6. Program Stop Smog