II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

2. Załącznik według wzoru „E” word 
– pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),  

2.1. Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,

2.2. Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,

2.3. Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,

2.4. Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,

3. Oświadczenie o wyborze wykonawcy według wzoru „A” word, „A1” word lub A2 n doc,

4. Harmonogram realizacji zadania (wybrany załącznik C) :
   - ogólny
   - azbest

5. Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  wzór „K” PDF

5.1. Informacje dla osób, których dane osobowe pozyskano (od Wnioskodawcy) - w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - wzór "K1" PDF

5.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych - wzór "K2" PDF

6. Harmonogram wypłat środków oraz spłaty rat pożyczki według wzoru „J” word,

7. Karta danych analizy ekonomicznej według wzoru „F” word.

8. Załącznik "L" do wniosku:
- osoby fizyczne n doc
- przedsiębiorcy n doc