Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na część 2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”: „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” wyłącznie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. zgodnie z pkt 2 naboru

 1. Beneficjenci programu: GMINY, POWIATY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE z terenu województwa świętokrzyskiego.
 2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 3. Kwota przeznaczona na nabór w 2024 roku: 14 000 000,00 zł na cele bieżące.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury od 17.10.2022 r. do 30.09.2024 r. z tym, że zadanie nie może być zakończone przed terminem złożenia wniosku.
 5. Termin przyjmowania wniosków od dnia 23.01.2024. od godziny 07:30 do dnia 30.06.2024 r.
 6. Wnioski będą oceniane w kolejności wpływu do biura Funduszu.
 7. Wnioski, które nie zakwalifikowały się ze względu na wyczerpanie puli środków zostaną przeniesione na listę rezerwową i będą rozpatrywane sukcesywnie, w miarę zwolnienia środków finansowych.
 8. Forma dofinansowania: DOTACJA.
 9. Intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
 10. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. (dofinansowaniu ze środków Funduszu nie podlegają koszty związane z demontażem materiałów zawierających azbest) przy czym:
  1. a) koszt jednostkowy zbierania, transportu i unieszkodliwiania, nie może przekroczyć
   kwoty 700 zł/Mg,
  2. b) 1 m2 płyty azbestowo-cementowej waży do ok. 15 kg; (łącznie z faktury lub
   z protokołu nie będzie kwalifikowane przekroczenie powyżej 15,05 kg).
 11. Zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego, która zobowiązana jest do zapewnienia, aby wsparcie udzielane ostatecznym odbiorcom korzyści było zgodne z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9z późn. zm.), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.
 12. Przedsięwzięcia wskazane we wniosku powinno spełniać poniższe warunki:
  1. przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne,
  3. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje.
 13. W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski, które spełniają następujące warunki: 
  -są wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta, których elektroniczne wersje zostały podpisane i dostarczone do siedziby Wojewódzkiego Funduszu za pomocą ePUAP,

Załączniki:

 1. Oryginał ogłoszenia,
 2. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 3. Oświadczenie dotyczące odbiorców końcowych programu.