Szanowni Państwo,
 
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 06.02.2024 od godziny 7:30 do 06.03.2024 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2024 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na: pożyczki na zadania realizowane ze środków krajowych w dziedzinie Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - nabór zakończony,  pożyczki na zachowanie płynności finansowej - nabór zakończony, pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - nabór zakończony  wynosi 10.000.000,00 zł.
 

Typy zadań, oprocentowanie, okres spłaty, określone są w §6, §8 i §9 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” i Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad:

 • dziedzina: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (wszystkie priorytety dla formy dofinansowania pożyczkowego bez umorzenia),
 • pozostałe dziedziny (priorytet A dla formy dofinansowania pożyczkowego bez umorzenia).
Szczegółowy wykaz typów zadań objętych ogłoszeniem znajduje się w załączniku nr 1.

Nadmieniamy, iż w 2024 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

 2. Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

 3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

 4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza (elektroniczna – aktywny PDF) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym dostarczona jego papierowa wersja.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać do biura funduszu wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną (ciąg znaków w górnej części formularza wniosku generowany po kliknięciu „sprawdź”) umieszczoną na każdej stronie dokumentu.
 
 
Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)

  lub

 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej lub z przekroczeniem 30-dniowego terminu pomiędzy wersją elektroniczną i papierową będą ocenione negatywnie,
a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie.

Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

UWAGA!!!

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.
Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl.

- ORYGINAŁ OGŁOSZENIA


Załączniki do ogłoszenia:

- załącznik nr 1 Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej dla typów zadań objętych ogłoszeniem.


Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:

 1. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 2. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”
 3. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”
 4. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie).