NABÓR ZAKOŃCZONY

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 08.03.2024 od godziny 8:00 do 29.03.2024 do godziny 15:30 lub
do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2024 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na: pożyczki ze środków krajowych w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED
HAŁASEM wynosi 2.834.000,00 zł.


Typy zadań, podmioty uprawnione do składania wniosków, oprocentowanie, okres spłaty, określone są w §6 i §7 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” i w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

Nadmieniamy, iż w 2024 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdąPaństwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

 2. Pobrać (dla właściwej dziedziny dofinansowania) a następnie wypełnić aktywny formularz pdf wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik NABORY CIĄGŁE – WNIOSKI po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzićpoprawność wpisanych danych.

 3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.

 4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku oraz w spisie wymaganych załączników do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30

Uwaga do powyższego: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza (elektroniczna – aktywny pdf) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym dostarczona jego papierowa wersja.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać do biura funduszu wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP – Uwaga aktywnego pliku pdf nie można podpisać elektronicznie – aby wniosek podpisać elektronicznie należy postąpić w sposób następujący: aktywny plik wniosku pdf drukujemy do nowego pliku pdf i nowy plik pdf już nie aktywny podpisujemy elektronicznie (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej aktywne pdf oraz papierowej/ cyfrowej podpisanej elektronicznie) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną (ciąg znaków
w górnej części formularza wniosku generowany po kliknięciu „sprawdź”) umieszczoną na każdej stronie dokumentu.

Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
 1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny pdf) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)

  lub

 2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny pdf) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej lub podpisanej elektronicznie bez wersji aktywnego pdf wysłanego przez Portal Beneficjenta będą ocenione negatywnie,a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej (aktywny pdf) przez Portal Beneficjenta, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

UWAGA!!!

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku).

Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany/zakończony o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta, stronę internetową www.wfos.com.pl. oraz w Biurze Obsługi Kontrahenta w Funduszu.

W przypadku przekroczenia alokacji naboru, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożonych wniosków (data rejestracji w Funduszu drugiej formy wniosku).
 
Załączniki do ogłoszenia:

- załącznik nr 1 Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej dla typów zadań objętych ogłoszeniem.

Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:
 1. Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 2. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”
 3. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”
 4. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie)