Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach” które mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2019 r.


Nadmieniamy, iż w 2019 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta.

W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

W portalu beneficjenta znajdą państwo niezbędne informacje dotyczące:

a)    ogłoszeń i aktualności,
b)    oferty Funduszu (zamieszczone wnioski o dofinansowanie)
c)    stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
d)    wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
e)    działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,
 f)    rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie);
 
 
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy wypełniony aktywny wzorzec PDF wysłać do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta a następnie wydrukować i dostarczyć podpisany dokument do biura Funduszu. Zamiast wersji papierowej można również dostarczyć podpisany podpisem kwalifikowanym formularz PDF za pomocą epuap. Dostarczone formularze (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Do wniosku o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku. Załączniki do wniosku takie jak: studium wykonalności, umowa o dofinansowanie z RPO, wniosek RPO, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, operat szacunkowy, sprawozdanie finansowe zawierające dużą liczbę stron mogą być złożone w postaci elektronicznej np.: na nośniku danych.
Wnioski dostarczone z niezgodną sumą kontrolną mogą podlegać formalnemu odrzuceniu.

Harmonogram do naboru dla dziedziny:

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl .

oryginał ogłoszenia