Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn. „Pszczeli świat – baza edukacji ekologicznej” Celem konkursu jest wzrost wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat życia i ochrony owadów z rodziny pszczołowatych jako naturalnych zapylaczy i ich wpływu na zachowanie równowagi przyrodniczej w ekosystemach, ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie/przystosowanie/doposażenie miejsca/bazy edukacyjnej w infrastrukturę służącą do prowadzenia edukacji ekologicznej zgodnej

z celami konkursu w tym m.in.:

  1. Założenie pasieki lub doposażenie już istniejącej do celów edukacyjnych;
  2. Stworzenie/przystosowanie/doposażenie pracowni pszczelarskiej.
  3. Miejsca do prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznych i teoretycznych.
Termin realizacji efektu rzeczowego: do 30.11.2020r.

Karty konkursowe należy złożyć do Biura obsługi WFOŚIGW w Kielcach do 22.04.2020 r.