Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej Pożyczkobiorców będącej skutkiem działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjęte zostało Zarządzenie nr 9/20 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie wprowadzenia uproszczonego mechanizmu udzielania karencji w spłacie rat kapitałowych w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej Pożyczkobiorców będącej skutkiem działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się koronawirusa (wirusa COVID-19).

Na chwilę obecną wprowadza się możliwość przesunięcia rat kapitałowych od 1 do 3 miesięcy w dwóch wariantach:

  1. Pozostawienie wysokości rat kapitałowych w niezmienionej wysokości (wydłużenie okresu spłaty).,
  2. Zmniejszenie ilości rat kapitałowych zwiększając ich wysokość po wnioskowanym terminie ich przesunięcia.

Uwaga: O karencję w spłacie rat kapitałowych ubiegać się mogą tylko Pożyczkobiorcy, którzy nie zalegają ze spłatą zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu (rat kapitałowych, odsetek).

W przypadku, gdy Pożyczkobiorcy zostaną przesunięte terminy spłaty, a nie zostanie zaburzona jego płynność finansowa może dokonywać spłaty w terminach pierwotnych.

Wniosek o udzielenie karencji w spłacie rat kapitałowych należy składać na załączonym druku. Wniosek składamy w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.