W dniu  7 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
 
W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

Na spotkaniu Pan Ryszard Gliwiński Prezes WFOŚiGW w Kielcach, Pan Piotr Berentowicz  Dyrektor ds. Edukacji i Doradców Energetycznych wraz z pracownikami merytorycznymi przedstawili aktualne zasady  realizacji Programu dla młodzieży szkół podstawowych.

Katalog pomocy dydaktycznych, w drugiej edycji Programu pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” został rozbudowany o możliwość finansowania wyposażenia pracowni m. in w: pyłomierze, maseczki antysmogowe, modele doświadczalne prezentujące odnawialne źródła energii np.: ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, samochody wodorowe.

Alokacja środków na realizację zadania w roku bieżącym wynosi 2 450 000,00 zł.

Dziękujemy Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom oraz przedstawicielom Gmin za zainteresowanie Programem i uczestnictwo w spotkaniu.