ROZLICZENIE WARUNKÓW UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTEJ Z WFOŚ i GW w KIELCACH
 
Dokumenty, które Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu w celu:
- otrzymania dofinansowania z Funduszu na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z podpisaną umową,
- potwierdzenia efektu rzeczowego i ekologicznego,
- rozliczenia kosztów zrealizowanego zadania,
- umorzenia częściowego pożyczki (w przypadku umów pożyczek podlegających umorzeniu), 
są wymienione w zawartej umowie pożyczki, dotacji bądź przekazania środków finansowych.
 
Prosimy o uważne przeanalizowanie treści umowy, sprawdzenie, jakie dokumenty są w niej wymienione i będą wymagane przez Fundusz w celu udokumentowania realizacji zawartej umowy.

Prosimy również zwrócić uwagę na wymagane terminy dostarczenia ww. dokumentów do Funduszu, określone w umowie.
 
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ EFEKTU RZECZOWEGO ZADANIA
 
Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania (stanowiące również rozliczenie kosztów zadania)
 
Protokół Komisji Konkursowej  dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach (dot. umów z zakresu edukacji ekologicznej) word
 
Potwierdzenie odbioru nagród dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach (dot. umów z zakresu edukacji ekologicznej) word
 
Protokół odbioru wykonanych prac do faktury z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest (dot. umów z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów     niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest) word
 
Protokół odbioru końcowy wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest (dot. umów z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest) word
 
 
Oświadczenie dotyczące miejsca unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (dot. umów z zakresu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest; beneficjent powinien dostarczyć dokument łącznie z umową z Wykonawcą lub Oświadczeniem o wyborze wykonawcy zadania)word
 
 
Dla pozostałych zadań, innych niż wyżej wymienione, przykładowe wzory dokumentów zamieszczono w pozycji „PRZYKŁADOWE, POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW”
 
 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ EFEKTU EKOLOGICZNEGO ZADANIA
 
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego (dla umów dotacji, przekazania środków finansowych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa i pożyczek) word
Oświadczenie o liczbie osób objętych edukacją ekologiczną (dot. umów z zakresu edukacji ekologicznej) word
Oświadczenie o dystrybucji wydawnictwa/publikacji (dot. umów z zakresu edukacji ekologicznej) word
 
 
DOKUMENTY STANOWIĄCE ROZLICZENIE KOSZTÓW ZADANIA
 
Rozliczenie kosztów zadania
 
Oświadczenie o rzeczywistym koszcie zrealizowanego zadania
 
Sprawozdanie z postępów realizacji zadania (dotyczy umów przekazania środków finansowych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa - PJB) excel male
 
Końcowe sprawozdanie z postępów realizacji zadania (dotyczy umów przekazania środków finansowych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa -  PJB) excel male
 
 
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY - WZÓR DOKUMENTU, który powinien być złożony przez beneficjenta do Funduszu w przypadku wystąpienia konieczności zmiany warunków umowy
 
Wniosek o zmianę warunków umowy (dla umów dotacji, przekazania środków finansowych     za  pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa i pożyczek)
 
 
CZĘŚCIOWE UMORZENIE POŻYCZKI - WZORY DOKUMENTÓW, które powinny być złożone przez Pożyczkobiorcę do Funduszu w celu ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki
 
Informacja o pomocy publicznej do Wniosku o częściowe umorzenie pożyczki,
 1. Załącznik według wzoru „E” word 
  pomoc publiczna (należy wypełnić właściwy załącznik zgodnie z danymi wzoru E),
  1.1 Załącznik nr 1 do wzoru „E” excel male,
  1.2 Załącznik nr 2 do wzoru „E” excel male,
  1.3 Załącznik nr 3 do wzoru „E” word,
  1.4 Załącznik nr 4 do wzoru „E” excel male,
 
 
PRZYKŁADOWE, POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW
 
 
 
ELEMENTY OPISU DOWODÓW KSIĘGOWYCH - PRZYKŁADOWE, POMOCNICZE
 
Wniosek o karencję w spłacie rat kapitałowych – procedura uproszczona COVID19