Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków na finansowanie dotacyjne dla zadań realizowanych w 2022 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 
Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji na cele bieżące wynosi do 200 000,00 zł, termin składania wniosków od daty ogłoszenia do wyczerpania środków, nie później niż do 30.09.2022.
 
 

Typy zadań, rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, forma i warunki dofinansowania, określone są w „Harmonogramie do naboru” Koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.
 
Nadmieniamy, iż w 2022 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.
...

- ORYGINAŁ OGŁOSZENIA


Odnośniki do dokumentów warunkujących uzyskanie dofinansowania:
  1.  Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  2. Harmonogram do naboru dla dziedziny RACJONALNE GOPSODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, OCHRONA ATMOSFERY I OCHRONA PRZED HAŁASEM

  3. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”

  4. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”

  5. Pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wniosku (wymienione w formularzach wniosków o dofinansowanie)