Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza, od dnia 12.02.2024 od godziny 8:00 do 29.02.2024 do godziny 15:30 lub do wyczerpania środków, nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2024 roku wpisujących się w priorytety dziedzinowe z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pula środków do wydatkowania na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na: pożyczki ze środków krajowych w dziedzinie OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM wynosi 12.000.000,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków na część 2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”: „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” wyłącznie dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. zgodnie z pkt 2 naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. 

WFOŚiGW w Kielcach ogłasza naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Część I” (nabór wniosków nr 4).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na 2023-2025 z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA na dofinansowanie zdań/projektów realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – CZĘŚĆ I”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkurs pn.: „Kampania informacyjno-edukacyjna – produkcja i emisja filmu dotyczącego ekosystemów leśnych".

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony ekosystemów leśnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/19, podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r. ogłasza kolejny nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” ogłasza nabór wniosków dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wstępnych wniosków na zadanie „EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY” realizowane w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r.  ogłasza kolejny  nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).


Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi  11 040 257,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, iż w związku z pozyskaniem środków z NFOŚiGW w Warszawie w ramach: Programu Priorytetowego „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii” ogłasza nabór wniosków na zadania wpisujące się w ww. program.

Aktualizacja programu 13.09.2022 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków na finansowanie dotacyjne dla zadań realizowanych w 2021 roku wpisujących się w priorytety z Listy przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.