Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/19, podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r.  ogłasza kolejny  nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).


Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi  8 865 034,00 zł.

Terminy składania wniosków: od 07.03.2023 r. od godziny 7:30 do 07.04.2023 r.


W przypadku przekroczenia aktualnie dostępnej puli środków nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową http://wfos.com.pl/.


Typy zadań i warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu (nabór dotyczy tylko gospodarki ściekowej). Ponadto informujemy o obecnie występujących terminach granicznych wynikających z umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Kielcach dla osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia: 30.09.2023 r. oraz dla osiągniecia efektu ekologicznego: 31.03.2024 r. Niedotrzymanie ww. warunków będzie skutkowało odmową częściowego umorzenia.


Nadmieniamy, iż w 2023 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta i platformy ePUAP.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie  https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/
  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,

 2. Pobrać i wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wypełniając wniosek, należy wybrać Priorytet z Listy (Nazwa) – B.I. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; Typ zadania (Nazwa) – Zadania określone w punktach B.I.1 do B.I.12 (zgodnie z dedykowanym programem) oraz określone w Szczegółowych Warunkach Otrzymania Pomocy Finansowej stanowiących załącznik Nr 1 do obowiązujących Zasad Udzielania i Umarzania Pożyczek oraz Trybu i Zasad Udzielania i Rozliczania Dotacji ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

 3. Wysłać go do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej
  w Portalu Beneficjenta,

 4. Wydrukować wniosek, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

  w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

  Wzory niektórych załączników dostępne są na: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/dokumenty-beneficjenci/wniosek-zasady-zalaczniki). Należy dostarczyć również Oświadczenie o braku wpisu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wzór 1) i Oświadczenie dotyczące wartości wskaźnika G (wzór 2)
  – wskaźnik na 2022 rok dostępny jest: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2022-r.
  Załączniki do wniosku takie jak: statut, studium wykonalności, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, operat szacunkowy, sprawozdanie finansowe itp., zawierające dużą liczbę stron, mogą być złożone w postaci elektronicznej np.: na nośniku danych.

  Uwaga: prosimy o zachowanie następującej kolejności dostarczania wersji wniosków, jako pierwsza(elektroniczna) powinna zostać wysłana do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta, a dopiero po tym  dostarczona jego papierowa wersja.
  Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

  Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na każdej stronie dokumentu.

  Ocenie merytorycznej będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:

  a.    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
  lub

  b.    zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej będą ocenione negatywnie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie pisemnie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego, trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.
   
  Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu

  - oryginał ogłoszenia

  Załączniki:
  1.    Program Priorytetowy wraz z Uchwałą nr 28/19.
  2.    Oświadczenie o braku wpisu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
  3.    Oświadczenie dotyczące wartości wskaźnika G.