Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30.10.2019 r.  ogłasza kolejny  nabór wniosków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (działanie zgodne z pkt. B.I.2 Listy przedsięwzięć priorytetowych).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczek wynosi 14 833 416,93 zł.

Terminy składania wniosków: od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.:

W przypadku przekroczenia aktualnie dostępnej puli środków (która może ulec zwiększeniu, w wyniku zmiany warunków umów pożyczek już zawartych), utworzona będzie lista rezerwowa wniosków. Informujemy również, iż termin zakończenia naboru może ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl

Typy zadań i warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu (nabór dotyczy tylko gospodarki ściekowej). Ponadto informujemy o obecnie występujących terminach granicznych wynikających z umowy zawartej pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Kielcach dla osiągnięcia efektu rzeczowego przedsięwzięcia: 30.09.2023 r. oraz dla osiągniecia efektu ekologicznego: 31.03.2024 r. Niedotrzymanie ww. warunków będzie skutkowało odmową częściowego umorzenia.

Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy. Nadmieniamy, iż w 2021 roku w ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.

W celu skorzystania z portalu beneficjenta należy założyć konto w portalu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ i dostarczyć do biura Funduszu wymagane dokumenty rejestracyjne. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu w pełnym zakresie. Dodatkowo portal udostępnia funkcjonalność zakładania kont dla pracowników firmy-instytucji przez głównego administratora danej jednostki. Dodatkowe informacje znajdą państwo na portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.

W portalu beneficjenta znajdą państwo niezbędne informacje dotyczące:

  1. ogłoszeń i aktualności,
  2. oferty Funduszu (zamieszczone wnioski o dofinansowanie),
  3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
  4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
  5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach,
  6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie, należy wypełniony aktywny wzorzec PDF dla dziedziny OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI, wysłać do Funduszu za pomocą skrzynki podawczej dostępnej w portalu beneficjenta a następnie wydrukować i dostarczyć podpisany dokument do biura Funduszu.

Zamiast wersji papierowej można również przesłać wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.  Jeśli zostanie przesłany sam wniosek to załączniki należy przesłać w wersji papierowej. Dostarczone formularze wniosku (w wersji elektronicznej oraz papierowej) muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy również dostarczyć do biura Funduszu dodatkowe dokumenty wymienione na ostatnich stronach wniosku (wzory niektórych załączników dostępne są na: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/dokumenty-beneficjenci/wniosek-zasady-zalaczniki) oraz Oświadczenie o braku wpisu do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wzór 1) i Oświadczenie dotyczące wartości wskaźnika G (wzór 2) – wskaźnik na 2020 rok dostępny jest: https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2020-r.

Załączniki do wniosku takie jak: statut, studium wykonalności, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, operat szacunkowy, sprawozdanie finansowe itp., zawierające dużą liczbę stron, mogą być złożone w postaci elektronicznej np.: na nośniku danych.

Wnioski dostarczone z niezgodną sumą kontrolną mogą podlegać formalnemu odrzuceniu.

Wypełniając wniosek, należy wybrać Priorytet z Listy (Nazwa) – B.I. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; Typ zadania (Nazwa) – Zadania określone w punktach B.I.1 do B.I.12 (zgodnie z dedykowanym programem) oraz określone w Szczegółowych Warunkach Otrzymania Pomocy Finansowej stanowiących załącznik Nr 1 do obowiązujących Zasad Udzielania i Umarzania Pożyczek oraz Trybu i Zasad Udzielania i Rozliczania Dotacji ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.:

Ocenie będą podlegać tylko wnioski które wpłyną w terminie naboru i:
  1. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną)
    lub
  2. zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski, które wpłyną tylko w formie papierowej nie będą podlegały ocenie, a Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Natomiast wnioski, które wpłyną tylko w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego trafią do bufora i nie będą podlegały nawet rejestracji.

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę zarejestrowania obu form wniosku w Funduszu (datę wpływu drugiej formy wniosku ). W przypadku wniosku tylko elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.