Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 marca 2022 r. (ze zm.) ustala się, co następuje: § 1. Ustala się 2 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników WFOŚiGW w Kielcach z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy z uwagi na Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę dnia 11 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE
do zarządzenia wewnętrznego Nr 13/23
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 13 października 2023 r.


Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W roku 2023 Narodowe Święto Niepodległości przypada w sobotę. W celu realizacji zapisu ustawowego ustalono dzień wolny od pracy w dniu 2 listopada 2023 r.