Nabór dotyczy umowy zawartej w 2014 roku pomiędzy WFOŚIGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie. Beneficjenci - jednostki samorządu terytorialnego.

Cel programu

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

 Forma dofinansowania:
  • dotacja udzielana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, której wysokość jest określona w ust. 7.3 pkt. 2 programu priorytetowego  „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (do 45 % kosztów kwalifikowanych), alokacja środków 1 783 123,06 zł,
  • pożyczka (oprocentowana do 3%) z możliwością umorzenia (do 15%), udzielana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zasadach obowiązujących w 2016 roku (do 50% kosztów kwalifikowanych).
Zapotrzebowanie można składać w dniach:
  • od 04.04.2016 roku do 06.05.2016 roku
w biurze WFOŚiGW w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową.

Załączniki:
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura Funduszu, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.