Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 30 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zakończeniu naboru.


 "Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków" -Edycja 2018

(działanie zgodne z pkt. B.I.6 listy przedsięwzięć priorytetowych).
 
Dokumenty do pobrania:

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 16 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.


"ŚWIT"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej w tym modernizację źródeł ciepła, instalacji przesyłowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków
- Edycja 2018

Dokumenty do pobrania:
Program Świt
Wniosek o dofinansowanie

Załączniki do Wniosku
a) Harmonogram Realizacji Zadania
b) Oświadczenie o wyborze wykonawcy
- wzór „A”
- wzór „A1”
- wzór „A2”
c) Załącznik „E” Pomoc publiczna
- załącznik nr 1 do „E”,
- załącznik nr 2 do „E”
- załącznik nr 3 do „E”
- załącznik nr 4 do „E”
d) załącznik dane osobowe
- załącznik K1

Wzór umowy o dofinansowanie
Przykładowy protokół odbioru
Przykładowy opis faktury
Wniosek o zmianę warunków umowy
Formularz rozliczenia zadania
Oświadczenie o efekcie ekologicznym
Wniosek o umorzenie

Forma naboru – nabór dwuetapowy:
I etap rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do 23 marca 2018 r. do godz. 15:30 - gminy przekazują listy zainteresowanych wzięciem udziału w programie szkół podstawowych;
II etap rozpoczyna sie w dniu 9 kwietnia 2018 r. i trwał będzie do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 - gminy w imieniu wskazanej przez Organizatora programu szkoły podstawowej składają kompletny wniosek.


Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.
Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Organizator Programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 
Dokumenty do pobrania:

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
Nabór wznowiony 10 lipca 2018 r. Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 31.07.2018 r.


"AURA"
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków
- Edycja 2018

(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)
 
Dokumenty do pobrania:

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 15.02.2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.


Program - zakończenie naboru 08.06.2018 r.
"ZORZA" Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)
 
Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych :
 • Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną
 1. Cel programu:
  1.1.  Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska;
  1.2.  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.

 2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania:
  2.1.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.);
  2.2.  Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 r.,
  2.3.  Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach”.
  2.4  Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodaraki Wodnej w Kielcach w sprawie przyjęcia Programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018 r.„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018 r.
Dokumenty do pobrania:

Program dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.

Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Organizator Programu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

1. Oryginał dokumentu - uchwała oraz opis programu pdf male,

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji  word,

3. Harmonogram realizacji zadania excel male.

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 17 listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

Wnioski w ramach programu przyjmowane będą do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 15:30.

Za dzień złożenia wniosku uważa się datę wpływu dokumentów do biura Funduszu.


 Program

"ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

1. Program „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim. pdf male

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.  word

Wyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu:  „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim w kontekście potencjalnej możliwości wystąpienia pomocy publicznej.

W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym, w którym realizowana jest   inwestycja (np. wymiana pieca/kotła) jest prowadzona  działalność gospodarcza, zachodzą  przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. W takim przypadku, w celu zachowania zgodności z Programem, koszty kwalifikowane będą pomniejszane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.

Przykład:

 • koszt zakupu i  montażu wynosi 16 000 zł (piec 5 klasa),
 • powierzchnia domu jednorodzinnego 200 m2,
 • powierzchnia  przeznaczona pod działalność gospodarczą 20 m2.

  Wartość kosztów kwalifikowanych wynosić będzie:
  20 m2/200 m2=10% = udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w odniesieniu do całej powierzchni domu,
  10%*16 000 zł = 1 600 zł = koszty odliczane od kosztów kwalifikowanych,
  16 000 zł – 1 600 zł = 14 400 zł = koszty kwalifikowane,
  25%*14 400 = 3 600 zł = maksymalna dotacja.

  W takim przypadku ustalenie kosztów kwalifikowanych nie wymaga korekty wniosku, dokonywane jest przez Wojewódzki Fundusz w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, przed podpisaniem umowy dotacji.
„Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” - Edycja II
 (działanie zgodne z pkt. B.I.6 Listy przedsięwzięć priorytetowych)
Dofinansowaniem objęty jest zakup i montaż nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM.
 
 

Program dla osób fizycznych

"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków" - Edycja II

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

 

 1. Program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – Edycja II pdf male
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki word
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis excel male (przykładowo uzupełniony n xls)
  4.1 Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (dotyczy zadań na zakup paneli fotowoltaicznych i wiatraków) n doc

 4. Harmonogram realizacji zadania w zależności od typu zadania
  -
  Zakup i montaż instalacji fotowoltanicznej excel male,
  -
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego excel male,
  - Zakup i montaż pomp ciepła excel male,

  - Zakup i montaż kolektorów słonecznych excel male,
  -
  Modernizacja kotłowni gazowej/węglowej/paliwo stałe excel male.Przykładowe wzory dokumentów

1. Przykładowy protokół odbioru końcowego zadania.
2. Przykładowy opis faktury.
3. Druk rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania.
4. Przykładowy Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.